Greis-gnìomhachais / Work Experience

  • Inntearnas / Internship
  • 54 Seaforth Road, Stornoway
  • Posted 8 months ago
  • Tha seo dùinte do thagraichean ùra / Applications have closed
  • Tuarastal / Salary: N/A/
  • Cùmhnant / Contract: 3-10 làithean

Làrach-lìn / Website bbcrngBBC Radio nan Gàidheal

Tha na Greisean Gnìomhachais seo gan tairgsinn aig BBC Radio nan Gàidheal ann an Steòrnabhagh. B’ fheàrr leinn tagraichean bho fhileantaich ach tha sinn deònach luchd-ionnsachaidh a ghabhail cuideachd. Cuiridh na tagraichean a bhios soirbheachail seachad an ùine ag obair còmhla ri luchd obrach nan diofar sgiobaidhean aig Radio nan Gàidheal; prògraman cuspaireil, prògraman ciùil, prògraman chloinne agus naidheachdan.

These placements are offered at BBC Radio nan Gàidheal, Stornoway. We’d prefer candidates who are fluent Gàidhlig speakers but we will also accept Gàidhlig learners. Successful candidates would typically spend their time shadowing members of the various Stornoway teams working on topical programmes, children’s, music and news.

Tha tagraichean dùinte airson an sanas-obrach seo. Tadhail air an duilleag obraichean airson cothroman ùra fhaicinn.

Applications for this position are closed. Please visit the jobs page to see new positions.