Neach-taice Gnìomha / Executive Assistant

  • Làn-thìde / Full-time
  • Great Glen House, Leachkin Road, Inverness
  • Posted 9 months ago
  • Tha seo dùinte do thagraichean ùra / Applications have closed
  • Tuarastal / Salary: £24,580- £27,515 p.a.
  • Cùmhnant / Contract: 18 mìosan
  • Uairean san seachdain / Hours per week: 37
  • Gàidhlig / Gaelic: Riatanach / Essential

Is e dreuchd ùr thrang, bhrosnachail a tha seo ann an sgioba Seirbheisean Corporra sam feumar sgilean èifeachdach ann an anailis, conaltradh agus riaghladh pròiseict. Is e a’ phrìomh dhleastanas a bhith a’ lìbhrigeadh seirbheis taice phroifeiseanta don Cheannard agus an Sgioba Stiùiridh a’ gabhail a-steach; deasachadh phàipearan ullachaidh, frithealadh do choinneamhan a’ gabhail a-steach ullachadh chlàran-gnothaich, obair-ceangail agus a’ co-òrdanach fiosrachadh, sgrìobhadh litrichean, a’ co-òrdanadh aithisgean, conaltradh eadar an Sgioba Stiùiridh agus luchd-obrach, os-sealladh air cùisean corporra air an làraich-lìn, agus taic pròiseict is rianachd san fharsaingeachd.

Gus cur a-steach airson na dreuchd seo, feuch gun cuir sibh foirm-iarrtais agus foirm-sgrùdaidh co-ionannachd chothroman gu corporra@gaidhlig.scot

Tuilleadh  fiosrachaidh bho:

Alasdair MacFhionghuin,

Ceann nan Seirbheisean Corporra.

Post-d: corporra@gaidhlig.scot

Tha tagraichean dùinte airson an sanas-obrach seo. Tadhail air an duilleag obraichean airson cothroman ùra fhaicinn.

Applications for this position are closed. Please visit the jobs page to see new positions.