Nursery Key Worker, Gaelic, Qualified

  • Pàirt-thìde / Part-time
  • Breasclete Primary School Breasclete Isle of Lewis, HS2 9ED
  • Posted 2 months ago
  • Tha seo dùinte do thagraichean ùra / Applications have closed
  • Tuarastal / Salary: £24,847 - £27,280 per year pro rata
  • Cùmhnant / Contract: Maireannach / Permanent
  • Uairean san seachdain / Hours per week: 17
  • Gàidhlig / Gaelic: Riatanach / Essential

Làrach-lìn / Website cne_siarComhairle nan Eilean Siar
Sgoil Araich Bhreascleit

Ag obair tro mheadhan na Gàidhlig, cumaidh sibh taic ri curaicealam a tha stiùireadh ionnsachadh is leasachadh chloinne san fharsaingeachd, agus a’ cur air dòigh seiseanan cluiche a’ toirt aire do dh’fheumalachdan gach pàiste.

Feumaidh eòlas dearbhte a bhith agaibh ann an cùram chloinne ag obair le clann bheaga agus an teaghlaichean ann an suidheachadh tràth bhliadhnachan agus teisteanas a bhith agaibh a tha a coileanadh iarrtasan Comhairle Seirbheisean Sòisealachd na h-Alba airson luchd-obrach.

Tha comas labhairt agus leughaidh Gàidhlig riatanach.

Tha an tuarastal ainmichte a gabhail a-steach Cuibhreann Eileanan Iomallach. `S ann air a’ chiad puing den ìre-pàighidh a thèid an dreuchd a shuidheachadh.

 

Through the medium of Gaelic, you will plan a curriculum which supports and guides children’s all-round learning and development, and plan and organise the play session taking into account the needs of every child.

You must have proven childcare experience working with young children and their families in an early years setting and a qualification that meets the Scottish Social Services Council’s requirements for Practitioners.

The ability to speak and read Gaelic is essential.

The salary quoted is inclusive of Distant Islands Allowance. Appointment to the post will be on the first point of the grade.

Tuilleadh fiosrachaidh / More info

Job Description Person Specification.pdf

Tha tagraichean dùinte airson an sanas-obrach seo. Tadhail air an duilleag obraichean airson cothroman ùra fhaicinn.

Applications for this position are closed. Please visit the jobs page to see new positions.