Manaidsear, Croileagan Inbhir Pheofharain

  • Làn-thìde / Full-time
  • Inbhir Pheofharain, Dingwall
  • Posted 2 weeks ago
  • Tuarastal / Salary: £27,000
  • Cùmhnant / Contract: Maireannach
  • Uairean san seachdain / Hours per week: 39 san t-seachdain
  • Gàidhlig / Gaelic: Riatanach / Essential
  • April 23, 2021

Croileagan Inbhir Pheofharain

Tha sinn a lorg neach dìcheallach airson a bhith an urra ri Croileagan Inbhir Pheofharain.

Feumar a bhith eòlach, làn spionnaidh agus misneachd airson a bhith na do cheannard air an sgioba agus a bhith na do dheagh eisimpleir do luchd-obrach.

 

Dreuchd:

Bidh am manaisdear an urra ri bhith a’ ruith na sgoil-àraich gu h-èifeachdach, a’ tabhann Ionnsachadh Tràth-bhliadhnaichean agus Cùram Chloinne air àrd ìre, a bhith nan deagh cheannard agus a’ brosnachadh an luchd-obrach eile. Bithear a’ sùileachadh gun cruthaich thu fìor dheagh chàirdeasan le pàrantan, leis an ùghdarras ionadail agus le buidhnean eile. Tha a bhith a’ dèiligeadh ri luchd-obrach ann an dòigh èifeachdach agus deagh thuigse air buidseatan agus ionmhas cuideachd air leth cudromach.

 

Riatanach

· Fileanta ann an Gàidhlig.

· Teisteanas oifigeil ann an Cùram Chloinne is Foghlaim a tha a’coilionadh feumalachdan SSSC airson clàradh mar mhanaidsear sgoil-àraich.

· Teisteanas foirmeil airson a bhith a’ruith seirbheis cùram chloinne (no a bhith ag obrachadh ga ionnsaigh) leithid BA ann an Eòlas Leanabachd no ìre 9.

· Eòlas obrach de 3 bliadhna mar mhanaidsear no mar leas mhanaidsear.

· Teisteanasan ann a bhith a’ làimhseachadh bidhe agus Ciad Chobhair (buannachdail).

 

Se buidhean fastaidh cho-ionnanachd a th’ annainn agus chuireamaid fàilte air tagraidhean bhuapsan nach eil air an riochdachadh mòran san roinn obrach sa.

Mus tèid an obair a dhearbhadh, feumar a bhith air ur clàradh fo sgeama PVG.

Cuiribh brath gu Croileagan@yahoo.co.uk airson barrachd fiosrachaidh mun dreuchd agus airson foirm tagraidh.

Airson fios: Mar as trice, thèid fios a chuir air tagraichean tro phost-d. Feuch gun coimhead sibh air ur puist-d tric agus gu sònraichte san sgudal air post-d.

Upload your CV/resume or any other relevant file. Max. file size: 8 MB.


You can apply to this job and others using your online resume. Click the link below to submit your online resume and email your application to this employer.