Class Teacher (Gaelic Medium Education) – Various Posts

  • Làn-thìde / Full-time
  • G4 0QW
  • Posted 2 months ago
  • Tha seo dùinte do thagraichean ùra / Applications have closed
  • Tuarastal / Salary: £38,655 - £48,516 per year pro-rata
  • Cùmhnant / Contract: Permanent & Temporary
  • Uairean san seachdain / Hours per week: Full Time & Part Time
  • Gàidhlig / Gaelic: Riatanach / Essential

Làrach-lìn / Website Glasgow City Council

Can you make a difference to the future lives of Glasgow’s children within Gaelic Medium Education? You must be committed, passionate and a well qualified staff member. We will support you to inspire the learning of our children and young people. Teaching duties – supporting the delivery of Curriculum for Excellence across all ages and stages of the Primary school. In addition to the range of teaching and other duties outlined in the job specification we are looking for individuals who enjoy working collegiately with colleagues, and who have a firm commitment to improving the outcomes for Glasgow’s young people.
Candidates must be a fluent Gaelic speaker. Membership of the Protection of Vulnerable Groups Scheme will be essential on taking up appointment along with GTCS Registration. Please note successful candidates will be required to pay for their PVG Membership/or Scheme Checks.

 

A bheil thu comasach air diofar air dhèanamh air beatha chloinne ann an Glaschu san àm ri teachd? Feumaidh tu a bhith nad neach-obrach dealasach, dealasach aig a bheil sar-teisteanasan. Bheir sinn taic dhut ann a bhith a bhrosnachadh ar cloinne agus ar n-òigridh anns an ionnsachadh aca. Dleastanasan teagaisg – a’ cur tai ri Curaicealam Sàr-mhathais a lìbhrigeadh thairis air gach aois agus gach ìre sa Bhun-sgoil. A bharrachd air an raon de dhleastanasan teagaisg agus dleastanasan eile a tha air mhìneachadh ann an cunntas obrach, tha sinn a’ sireadh daoine a bhios toilichte ag obair gu cpo-obrachail còmhla ri co-obraichean agus aig a bheil dealas daingeann ris na builean a leasachadh do dh’òigridh Baile Ghlaschu.

Tuilleadh fiosrachaidh / More info

Person specifcation.doc

Tha tagraichean dùinte airson an sanas-obrach seo. Tadhail air an duilleag obraichean airson cothroman ùra fhaicinn.

Applications for this position are closed. Please visit the jobs page to see new positions.