Iar-Leabharlannaiche

Làrach-lìn / Website SabhalMorOstaigSabhal Mòr Ostaig

Ionad Nàiseanta airson Cànan is Cultar na Gàidhlig

Mar Iar-Leabharlannaiche, bidh thu ag adhartachadh an Leabharlainn mar chridhe beatha na Colaiste.

Bidh thu a’ toirt taic phroifeiseanta do Cheannard an Leabharlainn airson cruinneachaidhean is seirbheisean a leasachadh is a lìbhrigeadh airson taic a chumail ri teagasg, ionnsachadh is rannsachadh aig a’ Cholaiste agus airson a cuid dhleastanasan mar Ionad Nàiseanta Cànan is Cultar na Gàidhlig a thoirt gu buil

Tha sinn a’ sireadh neach a tha air leth eagraichte, cleachdte ri bhith ag obair le goireasan fiosrachaidh is rannsachaidh agus a tha math air conaltradh. Feumaidh teisteanas Leabharlannachd a bhith agad no ceum iomchaidh eile air chumha is gun dèanar for-cheum ann an Leabharlannachd an lùib leasachadh proifeiseanta, le taic bhon a’ Cholaiste. ’S e obair làn-ùine a tha seo, agus feumaidh tu a bhith stèidhichte air làrach na Colaiste ann an Slèite san Eilean Sgitheanach.

 

 

Tuilleadh fiosrachaidh / More info

Iar leabharlannaiche PF 2021.pdf
Upload your CV/resume or any other relevant file. Max. file size: 8 MB.


You can apply to this job and others using your online resume. Click the link below to submit your online resume and email your application to this employer.