Manaidsear Rianachd Foghlaim

Làrach-lìn / Website SabhalMorOstaigSabhal Mòr Ostaig

Ionad Nàiseanta airson Cànan is Cultar na Gàidhlig

Manaidsear Rianachd Foghlaim

£29,000-33,000

Tha Sabhal Mòr Ostaig a’ sireadh neach eagraichte agus comasach airson dreuchd Manaidsear Rianachd ann an Roinn an Fhoghlaim a ghabhail os làimhe.  ‘S e dreuchd ùr a tha seo le fìor mheasgachadh de dhleastanasan rianachd, stiùiridh, co-òrdanachaidh agus eagrachaidh na lùib.

Bidh an neach a shoirbheachas air leth eagraichte,  comasach air prìomhachasan a stiùireadh, agus fìor mhath air cumail ri cinn-ùine.  ‘S e cothrom inntinneach a tha seo a bhith aig teas-mheadhan leasachaidhean foghlaim Ionad Nàiseanta Cànan is Cultar na h-Alba.

Ceann-là: 07/12/21

Tuilleadh fiosrachaidh / More info

Manaidsear Rianachd Foghlaim PF.pdf
Upload your CV/resume or any other relevant file. Max. file size: 8 MB.


You can apply to this job and others using your online resume. Click the link below to submit your online resume and email your application to this employer.