Fios Sultain 2016 / September 2016 Update

Tha mìos soirbheachail eile air a bhith againn aig Obraichean Gàidhlig, le 19 obraichean ùra air an làrach tron t-Sultain.

Tha sinn cuideachd gu math toilichte gu bheil barrachd ‘s barrachd a’ leantainn na cunntasan Twitter ‘s Facebook againn leis an àireamh airson an dà chuid dhiubh a’ dol am meud 79% ‘s 44% fear seach fear.

Tha ar chuairt-litir cuideachd air fhaighinn le barrachd daoine, leis an liosta a’ dùblachadh san t-Sultain agus cuid as mhotha dhiubh a’ fosgladh na phuist-d.

Tha sinn gu math taingeil airson an taic aig gach daoine a tha gar leantainn neo cleachdadh an làrach, gu h-àraidh airson na fastaichean a tha a’ sanasachd na h-obraichean aca còmhla ruinn.


Obraichean Gàidhlig has had another successful month, with 19 new jobs being advertised on the site through September.

We’re also delighted that more and more are following our Twitter and Facebook accounts, with the number of followers for each growing by 79% and 44% respectively.

Our newsletter too is being received by more people, with the list doubling in size in September and most of them opening the emails.

We’re very grateful for all of the support from everyone who follows us or visits our website, especially the employers who advertise their positions with us.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.