Fios Lunastal 2016 / August 2016 Update

Cha mhòr gu bheil an làrach againn air a bhith an àrd airson mìos a-nis, agus tha sinn gu math toilichte a ràdh gu bheil e air a bhith soirbheachail gu ruige seo.

Tha còrr ‘s 400 daoine air tadhail air an làrach san Lùnastal a-mhàin agus tha 20 dhiubh air tagradh a dhèanamh.

Chaidh 30 obraichean an àrd, le dreuchdan ann an teagaisg, na meadhanan, teicneolas ‘s barrachd – ‘s eagraichean leithid Comhairle nan Eilean Siar, a’ BhBC, Oilthigh Srath Chluaidh ‘s Comhairle nan Leabhraichean uile a’ gabhail an cothrom sanasan saor an-asgaidh chuir an àrd.

Tha Obraichean Gàidhlig an àite as fheàrr airson dreuchdan a’ lorg airson do chuid Ghàidhlig a’ cleachdadh – agus tha sinn airson gum bi barrachd cothroman ann airson barrachd daoine.

Nach leanaibh sibh ar cunntasan Twitter ‘s Facebook airson brath fhaighinn mu dheidhinn na h-obraichean as fheàrr, neo cur d’ ainm sìos air an liosta puist againn airson post-d fhaighinn gach seachdain de na h-obraichean as ùra ‘s as fheàrr a tha ri fhaighinn ann an saoghal na Gàidhlig.

Mòran taing airson tadhail oirnn, ‘s tha mi ‘n dòchas gum chum sibh oirbh fhaighinn obraichean Gàidhlig mìorbhaileach còmhla ruinn.


It’s almost been a month since our site has gone live, and we’re delighted to say that we’ve been successful so far.

Over 400 people have visited our site so far in August alone, and 20 of them have gone on to make an application.

We’ve hosted 30 jobs on our site, with positions available in teaching, media, technology and more – with organisations such as Comhairle nan Eilean Siar, the BBC, Strathclyde University and the Gaelic Books Council all taking the opportunity to post their job adverts for free.

Obraichean Gàidhlig is the best place to find jobs that make use of your Gaelic skills – and we want to make sure that more opportunities are available to more people.

Why not follow us on our Twitter and Facebook accounts to get posts about the best and newsest jobs, or join our newsletter and get an email every week with the highlights of what’s available in the Gaelic world.

Thanks for visiting us, and I hope you continue finding amazing Gaelic jobs with us.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.