1,000 sanasan-obrach / 1,000 Gaelic job ads

Tha sinn a’ comharrachadh clach-mìle sònraichte, tha sinn air 1,000 dreuchdan Gàidhlig a shanasachd ‘on a thòisich sinn ann an 2016!

Mar as àbhaist gheibh sibh am fiosrachadh air na dreuchdan as ùire an seo ach an-diugh tha sinn cuideachd foillseachadh tasglann leis a h-uile sanas-obrach a th’ air a bhith ann bhon uair sin.

Tha sinn air ar dòigh gu bheil e air a bhith comasach dreuchdan Gàidhlig a thaisbeanadh bho iomadh diofar gnìomhachasan is bho air feadh na h-Alba, is bu mhath leinn taing a thoirt dhan a h-uile duine is buidheann a tha air taic a thoirt dhuinn gu ruige seo.  Tha sinn dèanamh fiughair ri tuilleadh dhaoine a chuideachadh le bhith sireadh obair le Gàidhlig sna mìosan is bliadhnaichean ri thighinn.

 

We are celebrating a special milestone, as we have advertised 1,000 Gaelic jobs since we began in 2016!

As always the latest jobs can be found here but today we’re also announcing our archive with full details on every job advertisement that has been posted since then.

We’re delighted to have been able to showcase Gaelic job positions across many industries and across Scotland, and would like to thank all who have supported Obraichean Gàidhlig to date.  We look forward to helping more people find work using Gaelic in the months and years to come.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.