Cathraiche An Lòchran

  • Pàirt-thìde / Part-time
  • Glaschu, Glasgow
  • Posted 3 weeks ago
  • Tuarastal / Salary: Saor-thoileach
  • Cùmhnant / Contract: Sùbailte - suas gu trì bliadhna
  • Gàidhlig / Gaelic: Riatanach / Essential
  • August 26, 2022

Tha An Lòchran an-dràsta a’ lorg Cathraiche a bhiodh ag obair gu saor-thoileach leis a’ Bhòrd-stiùiridh airson stiùir is comhairle a thoirt don oifigear-leasachaidh. Tha sgilean conaltraidh ann an Gàidhlig cudromach don dreuchd agus feumaidh an neach a shoirbhicheas a bhith èifeachdach agus eagraichte airson obair a’ bhruidhinn a chumail a’ dol.

Bu mhath leinn cluinntinn bho neach sam bith aig a bheil ùidh anns a’ Ghàidhlig agus anns na h-ealain Ghàidhlig ann an Glaschu. ’S e cothrom air leth a tha seo do chuideigin gus cur ri obair Ionad Gàidhlig Ghlaschu, a tha air fhosgladh as ùire, agus àite a dhèanamh don Ionad aig teas-meadhan saoghal na Gàidhlig ann am baile-mòr nan Gàidheal.

Ma tha ùidh agaibh anns an dreuchd, no ceist sam bith agaibh mu deidhinn, nach cuir sibh post-d gu: info@anlochran.com

Tuilleadh fiosrachaidh / More info

Tuairisgeul obrach Cathraiche An Lochran.pdf
Upload your CV/resume or any other relevant file. Max. file size: 8 MB.


You can apply to this job and others using your online resume. Click the link below to submit your online resume and email your application to this employer.