Aithisg nan obraichean Gàidhlig 2017-18 / Gaelic jobs report 2017-18

Tha sinn gu math toilichte cur air bhog an aithisg ùr againn a’ toirt iomradh air na h-obraichean Gàidhlig a chaidh an sanasachd anns am bliadhna eadar Lùnastal 2017 agus Iuchair 2018.

Tha an aithisg seo a’ sealltainn am farsaingeachd de chothroman a th’ ann gus Gàidhlig a’ cleachdadh san àite-obrach, ‘s a’ tarraing dealbh coileanta ri chèile na sgìrean ‘s gnìomhachasan far a bheil cothroman ùra air tighinn am follais sam bliadhna seo chaidh.

Gheibh thu cuideachd barrachd fios san aithisg air mar a tha Obraichean Gàidhlig fhèin an stèidheachadh fhèin mar iomairt soirbheachaile air loidhne, le fàs air tighinn air an coimhearsnachd a tha gar leantainn ‘s gar cleachdadh airson am fios as ùra fhaighinn air na dreuchdan as ùra ann an saoghal na Gàidhlig.

Bu mhath leinn taing a thoirt do Bhòrd na Gàidhlig airson an taic aca ann a bhith am maoineachadh leasaichean san làrach ann an 2017 agus taing a thoirt do na bhuidhnean a tha air Obraichean Gàidhlig a’ cleachdadh anns am pròiseas trusaidh aca.  Mu dheireadh, tha sinn airson taing a thoirt do luchd-tadhail an làrach airson na beachdan aca agus airson an ùidh aca anns na cothroman a tha air an sanasach air.

Gheibh sibh an aithisg slàn air loidhne an seo: https://www.obraichean.co.uk/aithisg-obraichean-2017-18.pdf

 

We’re delighted to launch our new report summarising the Gaelic jobs that were advertised in the year between August 2017 and July 2018.

This report shows the wide variety of opportunities available to use Gaelic in the work place, showing a complete image of the regions and industries where new positions have been created in the past year.

In the report you will also find further information on how Obraichean Gàidhlig itself has established itself as a successful online project, with growth in the community that follows and uses the site for the latest information on the newest job positions in the world of Gaelic.

We’d like to thank Bòrd na Gàidhlig for their funding of site improvements in 2017 and to thank the groups that used Obraichean Gàidhlig as part of their recruitment processes.  Finally, we’d like to thank those that have visited the site for their feedback and for their interest in the vacancies advertised on it.

You can find the full report online here: https://www.obraichean.co.uk/aithisg-obraichean-2017-18.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.